Zespół Szkół w Jedliczu
www.efs.gov.pl

O projekcie

Projekt pn. „Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu” jest realizowany jest przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 r. do 31.01.2012 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 42 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej zwiększających szanse na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy w okresie do stycznia 2012 r. poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły

Cele szczegółowe:
- dostosowanie kwalifikacji zawodowych 42 uczniów do lokalnego rynku pracy poprzez udział w dodatkowych kursach zawodowych oraz praktykach zawodowych (uzyskanie nowych uprawnień, kwalifikacji),
- zwiększenie wiedzy 42 uczniów na temat możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej oraz rozpoznawania potrzeb edukacyjnych poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe,
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt,
- wzrost samooceny 34 uczniów i wiary we własne możliwości poprzez wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe i doradztwo w zakresie planowanej kariery,
- nawiązanie współpracy szkoły z 2 przedsiębiorcami w zakresie praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:
- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu: operatora koparko-ładowarki, prawa jazdy kat. C, operatora wózków widłowych, spawanie metodą TIG lub MAG,
- praktyki zawodowe.

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w Biurze Projektu (Zespół Szkół im. AK w Jedliczu, pokój Wicedyrektora).

Wartość projektu wynosi 180.348,92 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 156.001,82 zł.